2014. február 28., péntek

Reported Speech - A függő beszéd 1.

Nyelvtani összefoglaló – A következő hetekben egy fontos nyelvtani szerkezettel, a függő beszéddel ismerkedhettek meg. 


1. A függő beszéd használata: 
She said that she was making
a delicious cake.

Nézzük meg, hogy mit mond Ann:

(1) I'm making a delicious cake for my sister.(Egy finom tortát készítek a nővéremnek.)
(2) I can't do my English homework. (Nem tudom megcsinálni az angol házi feladatomat.)

Később elmeséljük egy harmadik személynek, hogy mit mondott Ann:

(3) Ann said that she was making a delicious cake for her sister. (Ann azt mondta, hogy egy finom tortát készít a nővérének.)
(4) Ann told me that she couldn't do her English homework. (Ann azt mondta nekem, hogy nem tudja megcsinálni az angol házi feladatát.)

A 3-4. mondat függő beszédben van. Ez azt jelenti, hogy a beszélő szavait nem szó szerint idézzük, hanem inkább csak közvetítjük, így az eredeti szöveg némi szerkezeti változáson ment keresztül (pl.: változtak az igeidők, a névmások stb). A függő beszéd esetében tehát azt kell megnézzük, hogy pontosan mi fog változni az idézett mondatban az eredetihez képest.


2. A függő beszéd képzése:

A következő táblázat foglalja össze, hogyan változnak az igeidők és a segédigék függő beszédben.

EREDETI MONDAT
FÜGGŐ BESZÉD
Present Simple (egyszerű jelen)
‘I know his phone number.’
‘She has a comfortable flat.’
Past Simple (egyszerű múlt)
He said (that) he knew his phone number.
He told me (that) she had a comfortable flat.
Present Continuous (folyamatos jelen)
‘We are enjoying the concert.’
‘She is listening to music.’
Past Continuous (folyamatos múlt)
They said (that) they were enjoying the concert.
He said (that) she was listening to music.
Past Simple (egyszerű múlt)

‘I broke the vase.’

‘They visited us.’
Past Perfect (vagy maradhat az eredeti igeidő)
He said (that)he had broken the vase.VAGY:
He said (that)he broke the vase.
She said (that) they had visited them. VAGY:
She said (that) they visited them.
Present Perfect
‘I have been to the USA.’
‘We have painted our flat.’
Past Perfect
He told me (that) he had been to the USA.
They said (that) they had painted their flat.
am/is/are going to
‘I’m going to pass the exam.’
‘We are going to travel to Spain.’
was/were going to
He said (that) he was going to pass the exam.
They said (that) they were going to travel to Spain.
will
‘I will buy it.’
‘We’ll  throw it away.’
would
He told me (that) he would buy it.
They said (that) they would throw it away.
can
‘I can do it.’
‘She can’t learn the new words.’
could
He told me (that) he could do it.
She said (that) she couldn’t learn the new words.
must
‘I must call her.’
had to
He said (that) he had to call her.
may
‘I may need the dictionary.’
might
He told me (that) he might need the dictionary.
could/should/might
‘They could run the marathon.’
‘You should drink more water.’
‘We might watch the film.’
could/should/might
They said (that) they could run the marathon.
She told me (that) I should drink more water.
They said (that) they might watch the film.

> that
A táblázatban a that (=hogy) kötőszó zárójelben van, mivel elhagyható

> said/told
(5) He said he was getting married. (Azt mondta, hogy megházasodik.)
(6) He told us he was getting married. (Azt mondta nekünk, hogy megházasodik.)

Fontos különbség, hogy a said csak önmagában állhat (say something), viszont a told után szerepel az is, hogy kinek mondjuk (tell somebody something).

> névmások
Függő beszédben nem csak az igeidők, hanem a névmások (pl.: he, she, him, her) is változnak. Erre nincs külön szabály, hiszen logikusan változnak, attól függően, hogy ki mondja a mondatot kiről és kinek.

> időhatározók
Az időhatározók is változ(hat)nak függő beszédben:

AZ EREDETI MONDATBAN
FÜGGŐ BESZÉDBEN
now
then, at the time
today
that day, on Monday, etc.
yesterday
the day before, the previous day
tomorrow
the next/following day, on Saturday, etc
this week
that week
last week
the week before, the the previous week
an hour ago
an hour before/earlier

>nincs változás
Nem szükséges változtatnunk az eredeti mondaton függő beszédben, ha a helyzet még mindig fennáll:
(7) Joe said he likes his job. (Joe azt mondta, hogy szereti a munkáját - még mindig szereti.)>> Problémáid vannak az angol nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra további nyelvtani összefoglalókért.


2014. február 25., kedd

A melléknév fokozása

Nyelvtani összefoglaló - A következő nyelvtani magyarázatból kiderül, hogyan tudjuk fokozni a mellékneveket, és milyen egyéb kifejezéseket használhatunk az összehasonlításra.


1. A melléknevek közép- és felsőfoka:


alapfok
középfok
felsőfok
+ -er/-est:
az egy szótagú melléknevek

+ -r/-st:
-e-re végződő melléknevek
cheap
long
warm

late
nice
cheaper
longer
warmer

later
nicer
the cheapest
the longest
the warmest

the latest
the nicest
Egy szótagú mellékneveknél, amelyek mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződnek az utolsó mássalhangzó írásban megkettőződik. (*kivéve: -w)
big
wet
hot
thin

*few
bigger
wetter
hotter
thinner

*fewer
the biggest
the wettest
the hottest
the thinnest

*the fewest
-y > -ier/-iest:
a melléknév végén lévő –yi-re változik

dirty
lucky
easy
happy
dirtier
luckier
easier
happier
the dirtiest
the luckiest
the easiest
the happiest
more/the most:
két vagy több szótagú mellékneveknél
comfortable
beautiful
interesting
intelligent
more comfortable
more beautiful
more interesting
more intelligent
the most comfortable
the most beautiful
the most interesting
the most intelligent
rendhagyó melléknevek:
good
bad
far
much/many
little
better
worse
farther/further
more
less
the best
the worst
the farthest/the furthest
the most
the least


2. Középfok:

Összehasonlításkor a melléknév + than (=mint) szerkezetet használjuk:

My sister is shorter than me.  (A húgom alacsonyabb nálam.)
This sofa is more comfortable than mine. (Ez a kanapé kényelmesebb, mint az enyém.)
This hotel is less expensive than the one in Brighton. (Ez a hotel nem olyan drága, mint a brightoni. = „kevésbé drága”)
Brown bread is better than white bread. (A barna kenyér jobb, mint a fehér.)

Ha az összehasonlítást nyomatékosítani akarjuk, akkor a much, far és a lot szavakkal tehetjük:

The flat was much/far/a lot more modern than the detached house. (A lakás sokkal modernebb volt, mint a kertes ház.)

Ha azt szeretnénk kifejezni, hogy a két dolog vagy személy között csak kicsi a különbség, akkor ezt a slightly, a little vagy a bit szavakkal tehetjük meg:

This neighbourhood is slightly/a little/a bit more friendly than ours. (Ez a környék kicsivel barátságosabb, mint a mienk.)

A határozószavakat is fokozhatjuk. Középfokban ugyanúgy viselkednek, mint a két vagy annál több szótagú melléknevek:

You should do your job more carefully. (Körültekintőbben kellene a munkád végezned.)

A well középfoka better, a badly középfoka worse:

She speaks Spanish better than me. (Jobban beszél spanyolul, mint én.)
Air pollution is getting worse. (Egyre rosszabb a légszennyezettség.)

3. Felsőfok:

A felsőfokú melléknév előtt általában a the névelő áll: 
It's the most enjoyable book
I've read this year.

He’s the tallest player in the team. (Ő a legmagasabb játékos a csapatban.)
That is the most expensive shop in the city centre. (Az a legdrágább bolt a belvárosban.)
This book is the least difficult to understand. (Ezt a könyvet a legkevésbé nehéz megérteni.)
It’s the best film I’ve seen recently. (Ez a legjobb film, amit mostanában láttam.)

A felsőfokú melléknév előtt állhat birtokos névmás vagy ’s birtokos szerkezet is:

It’s their best song. (Ez a legjobb daluk.)
It’s U2’s best song. (Ez a U2 legjobb dala.)

A felsőfokú melléknevek gyakran szerepelnek olyan összetett mondatban, amelyben a másik tagmondat igéje present perfect igeidőben áll:

This is the most exciting book I’ve ever read. (Ez a legizgalmasabb könyv, amit valaha olvastam.)
What is the worst TV show you’ve seen this year? (Melyik a legrosszabb TV műsor, amit idén láttál?)

A határozószavak ugyanúgy néznek ki felsőfokban, mint a két vagy annál több szótagú melléknevek:

Who draws the most beautifully in the class? (Ki rajzol a legszebben az osztályban?)


4. Egyéb kifejezések, amelyekkel összehasonlíthatunk:

the same + (főnév) + as - ugyanaz
Our children go to the same school as theirs. (A gyerekeink ugyanabba az iskolába járnak.)

as + melléknév + as – olyan, mint
She is as motivated and hard-working as her husband. (Ugyanolyan motivált és szorgalmas, mint a férje.)

not as + melléknév + as – nem olyan, mint
His new films are not as entertaining as his old ones. (Az új filmjei nem olyan szórakoztatók, mint a régiek.)

similar to – hasonló vmihez
My new job is very similar to what you do. (Az új munkám nagyon hasonló ahhoz, amit te csinálsz.)

different from/to – különbözik vmitől
My colleague’s idea was different from mine. (A munkatársam ötlete különbözött az enyémtől.)


>> Problémáid vannak az angol nyelvtannal? Látogass el erre az oldalra további nyelvtani összefoglalókért.